Okno na świat! Prezentacja portalu dla eksporterów i importerów: Access2Markets

Spotkanie z udziałem specjalisty z Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Prowadzący odpowie na pytania: 

W jaki sposób Unia Europejska oraz Światowa Organizacja Handlu (WTO) wspiera firmy eksportowe w procesie internacjonalizacji? 

Jak nowo powstały portal Komisji Europejskiej Access2Markets wykorzystać w sektorze MMŚP w ekspansji na rynki pozaunijne?

Zakres prezentacji:

  1. Prezentacja on-line bazy danych UE: Access2Markets – opis zakresu jej działania w kwestii dostępnych informacji handlowych w eksporcie i imporcie towarów UE z krajami trzecimi oraz między krajami UE: ogólne zasady jej funkcjonowania, dostęp do informacji dotyczących ceł i podatków, procedur i formalności importowych dla produktu, preferencyjnych umów handlowych UE-kraje trzecie, reguł pochodzenia – narzędzie ROSA, barier w handlu, usługach, inwestycjach, w tym składanie skarg do Komisji Europejskiej w zakresie napotykanych barier, wsparcia na poziomie UE dla małych i średnich przedsiębiorstw, statystyk w handlu międzynarodowym.
  2. Pytania/odpowiedzi.

Access2Markets (https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/content) jest bezpłatnym portalem Komisji Europejskiej, który pomaga unijnym, w tym polskim podmiotom gospodarczym, zwłaszcza mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w ekspansji międzynarodowej. W jednym miejscu oferuje wszystkie niezbędne informacje z wybranych rynków potrzebne do prowadzenia eksportu lub importu z państwami trzecimi – tj. krajami spoza Unii Europejskiej i wewnątrz UE. Dotyczy to zarówno firm, które dopiero rozpoczynają międzynarodową działalność handlową, jak i tych, które prowadzą już ekspansję na rynkach zagranicznych. Portal ten wspiera internacjonalizację przedsiębiorstw, w tym zapewnia informacje o preferencyjnych umowach handlowych UE-kraje trzecie i wskazuje na korzyści z tych umów, ułatwia ocenę możliwości i szans eksportowych w dostępie do ponad 120 rynków zagranicznych. Portal ten prowadzony jest w języku angielskim, jak również w językach krajów UE, w tym w języku polskim.

Prowadzący

Grzegorz Sinacki, główny specjalista Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Grzegorz Sinacki

główny specjalista Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej,
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Grzegorz Sinacki

Urzędnik Służby Cywilnej z wieloletnim doświadczeniem w pracy w administracji państwowej. Od 2007 r. pracuje w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii (d. Ministerstwo Gospodarki).

Na poziomie Unii Europejskiej zajmuje się sprawami związanymi z eliminacją barier w handlu i inwestycjach w polskim eksporcie na rynki pozaunijne. W ramach polityki handlowej Unii Europejskiej, jako delegat Polski, uczestniczy w posiedzeniach Komitetu ds. Dostępu do Rynku (MAAC) w Brukseli, gdzie koordynuje stanowisko Polski, prezentuje i współpracuje z Komisją Europejską, krajami UE oraz biznesem UE w zakresie podejmowania działań dla usuwania nieuzasadnionych barier w handlu dla polskich przedsiębiorców. W tym zakresie zabiega również o polskie interesy gospodarcze w ramach konsultacji bilateralnych przedstawicieli Komisji Europejskiej z delegacjami krajów trzecich oraz spotkań bilateralnych polskiej administracji z krajami pozaunijnymi.

Na poziomie Światowej Organizacji Handlu (WTO), w ramach prac Komitetu ds. Technicznych Barier w Handlu (TBT) w Genewie, jest przedstawicielem Polski i koordynuje prace dot. eliminowania technicznych barier w handlu dla polskiego eksportu.

Reprezentuje również Polskę na posiedzeniach Komitetu TBR (Trade Barier Regulation) zajmującego się zgłaszanymi przez biznes UE skargami na restrykcje w handlu krajów trzecich, jak i prowadzonych dochodzeń przez Komisję Europejską w tym zakresie.

Jest uczestnikiem prac międzyresortowego Zespołu ds. Barier w Dostępie do Rynków Krajów Trzecich identyfikującego bariery w dostępie do krajów pozaunijnych istotnych dla polskich przedsiębiorców. Jest odpowiedzialny za zarządzanie procesem dotyczącym składania notyfikacji Polski do WTO                w kwestii wypracowywania legislacji krajowej w celu eliminacji potencjalnych barier technicznych w handlu (Komitet TBT).

Patron warsztatu

WCTT